ONDERWIJS

Onderwijs op maat

We gaan uit van hoge verwachtingen, passend bij ieder kind. De leerkrachten bieden kinderen de mogelijkheid om zich in eigen tempo, passend bij de eigen begaafdheid, te ontwikkelen. Taal en rekenen nemen daarbij een belangrijke plaats in. De kinderen worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten te komen. Kinderen die om wat voor reden dan ook meer moeite hebben met de lesstof worden extra begeleid. Als het nodig is, doen we dat met hulp van anderen: onze eigen specialisten of gespecialiseerde hulp van buiten.

Dat geldt ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen, een vroegtijdige signalering vinden we belangrijk. Dit doen we met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol voor Hoogbegaafden. In groep 1 en in groep 5 wordt iedere leerling met behulp van dit protocol gescreend, zodat we meer- en hoogbegaafde leerlingen tijdig op de juiste wijze kunnen begeleiden. 

Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar voor ons als school ook de belangrijkste manier om het onderwijsproces te kunnen sturen. Het geeft ons de mogelijkheid om leerlingen op maat onderwijs te bieden. Het feit dat de lesstof behandeld is, is immers geen garantie dat de lesstof door een kind ook daadwerkelijk begrepen wordt.