Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en verantwoordelijkheden, het instemmings- en adviesrecht van de MR zijn vastgelegd en beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een keer bij een vergadering aanwezig willen zijn, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de MR.

Stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het “Reglement Medezeggenschap”. Pas nadat voorgesteld beleid in de GMR van advies is voorzien, dan wel er instemming is gegeven, kan het beleid worden vastgesteld door de algemeen directeur. Het bovenschools beleid geldt dan voor alle scholen en is de grondslag voor het beleid op alle afzonderlijke scholen.

Leden van de MR op de Molenwerf

Oudergeleding:
Carla Schel

Sevgi Kaan
Erwin van KesterenPersoneelsgeleding: 
Petra Adriaansen
Manon Fronczek