ONDERWIJS

Ouders in school

Een oud Afrikaans gezegde luidt: "It takes a whole village to raise a child". Wij onderschrijven deze gedachte van harte. We willen in gezamenlijkheid met ouders zorgen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Als ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind, dan heeft dit een positief effect. Wij zien ouders graag in onze school komen. Elke ochtend bent u van harte welkom om uw kind in de klas te brengen. Als u iets wilt bespreken met de leerkracht waarvoor meer tijd nodig is, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Veel ouders dragen een steentje bij op onze school, soms incidenteel en soms op structurele basis. Wij waarderen dit enorm.

Ouderparticipatie is ook een wettelijke verplichting. Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat ouders inspraak hebben in het schoolbeleid en op school (ondersteunende) activiteiten kunnen ondernemen. Deze inspraak wordt mede vorm gegeven door de Medezeggenschapsraad. Wij vinden het daarnaast van groot belang om de mening van alle ouders te horen. Daarom vragen wij u eens per twee jaar een ouderenquete in te vullen waardoor wij zicht krijgen op uw mening over ons onderwijs. Met deze uitkomsten proberen we ons onderwijs verder te verbeteren.