ONDERWIJS

Taal en rekenen

woordmuur.JPGTaalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen; lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat en taal. Taal is de basis voor al het leren. Op de Molenwerf wordt daarom veel aandacht aan taalonderwijs besteed. Het is voor alle kinderen belangrijk om een ruime woordenschat te hebben, om zich goed te kunnen uiten en teksten te begrijpen. Daarom hebben we met het hele team scholing gevolgd om ons woordenschat-onderwijs nog effectiever te maken. Deze scholing hebben we allemaal met goed gevolg afgesloten.

Taalonderwijs begint natuurlijk zodra een kind op school komt. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met thema's volgens de methode Piramide. In groep 3 staat vooral het leren lezen centraal. De TaalPlusklas biedt uitstekende kansen om het taalonderwijs blijvend te stimuleren.

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Nieuwsbegrip. Dit is een methode die goed aansluit bij de actualiteit, wat weer goed aansluit bij onze wereldschool.

Naast taal besteden we op de Molenwerf uiteraard ook aandacht aan rekenen. In groep 1 en 2 is het rekenonderwijs verweven in de methode Piramide. Zo komen onder andere hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen en ruimtelijke oriëntatie aan de orde. In groep 1 t/m 8 gebruiken we de methode Alles Telt, een realistische reken- en wiskundemethode. Vanuit concrete situaties krijgen leerlingen de nieuwe leerstof aangeboden.

Er worden steeds meerdere oplossingsstrategieën besproken die leerlingen kunnen gebruiken om rekenproblemen op te lossen. Elk boek bestaat uit een aantal blokken en elk blok is onderverdeeld in rekentaken, projecttaken en een toetstaak. Elke rekentaak bestaat voor een deel uit een gezamenlijke activiteit en voor een deel uit zelfstandig werken. In de projecttaken worden de leerlingen vooral voor probleemsituaties geplaatst. Vaak kunnen de leerlingen bij deze taken samen aan de slag.