ONDERWIJS

Taalplusklas Kloosterbuurt

Sinds het schooljaar 2013-2014 werkt De Molenwerf met een TaalPlusKlas (TPK) voor leerlingen van groep 4 en groep 5. Deze leeftijdsgroep heeft veel baat bij extra ondersteuning op het gebied van woordenschat. In groep 4 zitten deze leerlingen nog in het aanvankelijke taal/leesproces en in groep 5 starten ze met begrijpend lezen. Omdat technische leesvaardigheid, woordenschat en een ruime kennis van de wereld de beste voorspellers zijn voor goed begrijpend lezen en uit ervaringen blijkt dat deze extra taalstimulering de leerlingen helpt om hun prestaties op allerlei gebied te verbeteren, vinden wij het belangrijk om juist hier te ondersteunen. De leerlingen die deelnemen aan de TaalPlusKlas worden aan het begin van het schooljaar geselecteerd in overleg met de groepsleerkracht, de ouders en de intern begeleider. Dit zijn leerlingen die meer dan een gemiddelde potentie hebben, maar ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal. De leerlingen van de TaalPlusKlas blijven gedurende de dag gewoon in hun eigen groep en krijgen daar ondersteuning van een onderwijsassistent en van de groepsleerkracht. Ieder half jaar worden de leerlingen getoetst om te zien of de ondersteuning helpend is en/of er aanpassingen nodig zijn om de leerling verder te laten ontwikkelen. Zowel de groepsleerkracht als de onderwijsassistent worden begeleid door een externe taalspecialist.