Onze school

De Molenwerf is als voortzetting van de oude A1-school ontstaan. De school is in 1976 verhuisd naar de Priorlaan en is met drie andere scholen gesitueerd op het scholeneiland in de Kloosterbuurt. De naam "Molenwerf" ontleent de school aan een oude molen die in deze buurt stond.

Onze school biedt gevarieerd onderwijs van hoogwaardige kwaliteit, waarbij het belang van ieder kind centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich zo volledig mogelijk kan ontwikkelen en zich competent en veilig voelt. We richten ons niet alleen op dat wat kinderen nog moeten leren, maar bieden ook ruimte voor de reeds aanwezige talenten van kinderen en voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Het betekent ook dat we ernaar streven een kind het onderwijs te bieden waar het recht op heeft. We bieden leerlingen mogelijkheden voor verdieping en verbreding van de lesstof, maar bieden zo nodig ook extra ondersteuning bij leer- en ontwikkelingsvragen.

Op onze school streven we naar een prettige en uitdagende sfeer. Dit zien we als de basis voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen, ouders en personeelsleden van onze school weten zich gezien, gehoord en – zo is ons streven – ook begrepen.

De inbreng van iedereen die bij de school betrokken is, wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Leerlingen en ouders zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over ons onderwijs. Via de medezeggenschapsraad hebben ouders bovendien formeel inspraak in de besluitvorming.

Kinderen van nu groeien op in een wereld met grote culturele diversiteit. Als organisatie voor openbaar onderwijs vinden wij het van groot belang dat kinderen zich prettig voelen in een multiculturele samenleving. Onze school is een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende levensovertuigingen. Door die verschillen te erkennen en hier actief aandacht aan te besteden, bieden we een duidelijke meerwaarde. We bieden onderwijs dat midden in de wereld staat.