Verlof

Stichting OPO-R hanteert de wettelijke regels met betrekking tot leerplicht, verlof en schoolverzuim zoals vastgelegd in de Leerplichtwet (LPW). Met name van belang is het onderwerp ‘Vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden’, dat tussen de scholen en ouders geregeld tot discussie leidt. We vatten daarom hieronder samen wat de LPW hierover zegt (art.11 onder g en art.14):
 
Naast de bekende gronden voor het verlenen van vrijstelling van schoolbezoek zijn er andere gewichtige omstandigheden waarvoor verlof kan worden verleend, zoals huwelijk, begrafenis, verhuizing en ernstige ziekte van bloedverwanten. De LPW maakt daarbij onderscheid tussen verlof voor een periode van ten hoogste tien schooldagen per schooljaar en extra verlof voor een periode van meer dan tien schooldagen per schooljaar. In bijzondere gevallen (anders dan geregeld in de LPW) kan op verzoek van de ouders via de
directeur van de school aan het bestuur vrijstelling van het onderwijs worden gevraagd. Bij aanvragen voor extra verlof voor ten hoogste tien schooldagen is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen. De leerplichtambtenaar van de woongemeente van het kind beslist over aanvragen voor extra verlof voor een periode van meer dan tien schooldagen per schooljaar.
 
Ouders kunnen verlof schriftelijk aanvragen met behulp van een verlofformulier (te verkrijgen bij de leerkracht en/of administratie).